Gram Panchayat

Prodhan, Executive Assistant, Nirman Sahayak, Secretary, Sahayak and Gram Panchayat Karmee of Gram Panchayats.

Balia Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Beli Ghosh Pradhan 9434641418
1 Shiv Shankar Konai Executive Assistant
2 Subrata Kumar Saha Nirman Sahayak
3 Saptarshi Roychoudhury Secretary
4 Prosenjit Saha Sahayak
5 Sushil Murmu Sahayak
6 Subrata Singha GP Karmee
7 Manick Rajbanshi GP Karmee
Eroali Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Santanu Saha Pradhan 9564344020
2 Sourav Kumar Das Executive Assistant
3 Subrata Roy Nirman Sahayak
4 Gouri Sankar Nandi Secretary
5 Amit Kumar Pal Sahayak
6 Kamalesh Biswas Sahayak
7 Pulak Kumar Ghosh GP Karmee
8 Sudhir Bagdi GP Karmee
Indrani Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Soma Haldar Pradhan 7430836214
2 Biswajit De Nirman Sahayak
3 Jaya Pal Sahayak
4 Tanmoy Sinha Sahayak
5 Rajib Mondal GP Karmee
6 Apel Patua GP Karmee
7 Mursheda Bewa GP Karmee
Jhilli Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Sharifa Bibi Pradhan 8370965434
2 Biswanat Bagdi Executive Assistant
3 Pijush Chakraborty Nirman Sahayak
4 Pradip Kumar Chatterjee Secretary
5 Anitosh Bala Sahayak
6 Asit Bagdi Sahayak
7 Amulya Let GP Karmee
8 Maloti Dhaki GP Karmee
9 Nurnobi Seikh GP Karmee
Joypur Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Arpita Biswas Pradhan 7076684933
2 Md Bozle Karim Nirman Sahayak
3 Rathindranath Mondal Secretary
4 Shaibal Ghosh Sahayak
5Sudarshan Mandal
Sahayak
6 Nanda Dalai GP Karmee
7Santu Konai
GP Karmee
8 Utsab Marjit GP Karmee
Khargram Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Chaitali Bagdi Pradhan 8609071244
2Susobhan Mandal
Nirman Sahayak
3 Tapas Kumar Mukherjee
Secretary
4 Kuntal Kumar Das
Sahayak
5 Manoranjan Bagdi
Sahayak
6 Saheb Marjit
GP Karmee
7 Kiron Das
GP Karmee
8 Badam Bagdi
GP KarmeeKirtipur Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Pinki Begam Pradhan7076989597
2 Tarak Nath Mondal Executive Assistant
3 Pralay Mandal Nirman Sahayak
4 Bibek Chandra Marjit Sahayak
5 Biplab Dubey Sahayak
6 Manirul Islam GP Karmee
7 Muktipada Bagdi GP Karmee
8 Provat Saha GP Karmee
Mahisar Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Sagarika Paul Pradhan 8927918039
2 Gopal Chandra Das Executive Assistant
3 Gobinda Mandal Nirman Sahayak
4Nirmal Kumar MarjitSecretary
5 Kapil Kumar Das
Sahayak
6 Sumanta Das
Sahayak
7 Uttam Bagdi
Sahayak
8 Paresh Nath Das
GP Karmee
9 Susen Marjit
GP Karmee


Margram Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Ira Pal Ghosh Pradhan 9064967400
2 Dhruba Jyoti Chattopadhyay
Nirman Sahayak
3 Soumen Kumar Mukherjee
Secretary
4 Ananda Kumar Mondal
Sahayak
5 Nayan Dalui
GP Karmee
6 Nil Ratan Dalui
GP Karmee
7 Sunil Kumar Bagdi
GP KarmeePadamkandi Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Sabnam Yasmin Pradhan 9382095209
2 Sahina Khatun Executive Assistant
3 Saifuddin Seikh Nirman Sahayak
4 Biplab Pal Sahayak
5 Subrata Banerjee Sahayak
6 Md Asik Momin GP Karmee
7 Sukchand Marjit GP Karmee
Parulia Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Hasmotara Bibi Pradhan 9647300980
2 Akhil Sarkar Nirman Sahayak
3 Bhim Tudu Secretary
4 Prosenjit Ghosh Sahayak
5 Pagal Dalui GP Karmee
6 Ram Chandra Mal GP Karmee
7 Uttam Bagdi GP Karmee
Sadal Gram Panchayat
Sl No. Name Designation Contact No.
1 Rajbanu Khatun Pradhan 9564131069
2 Tapas Biswas Nirman Sahayak
3 Musa Soren Secretary
4 Anshuman Ghosh Sahayak
5 Indira Pal Sahayak
6 Hriday Kumar Dolui GP Karmee
7 Robita Marjit GP Karmee
8 Santosh Marjit GP Karmee